پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Achyranthes

Achyranthes

۶۸۲ ۴۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Alternanthera

Alternanthera

۲٬۷۳۵ ۲٬۲۳۹ مشاهدات
species_plural ۴
Amaranthus

Amaranthus

۵٬۴۰۸ ۴٬۳۶۶ مشاهدات
species_plural ۶
Celosia

Celosia

۷٬۹۲۴ ۶٬۸۵۳ مشاهدات
species_plural ۱
Cyathula

Cyathula

۵۳ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Dysphania

Dysphania

۹۳۵ ۶۳۴ مشاهدات
species_plural ۱
Gomphrena

Gomphrena

۲٬۱۸۷ ۱٬۸۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Iresine

Iresine

۲٬۳۵۲ ۲٬۱۶۳ مشاهدات
species_plural ۱