پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Aristida

Aristida

۷۲ ۴۱ مشاهدات
species_plural ۱
Arundo

Arundo

۲٬۳۱۷ ۱٬۷۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Avena

Avena

۳٬۱۱۸ ۲٬۹۰۸ مشاهدات
species_plural ۱
Axonopus

Axonopus

۱۰۸ ۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Bambusa

Bambusa

۱۸۷ ۳۹ مشاهدات
species_plural ۳
Brachiaria

Brachiaria

۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Briza

Briza

۲۶۲ ۲۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Cenchrus

Cenchrus

۳٬۲۰۳ ۲٬۴۷۵ مشاهدات
species_plural ۷
Centotheca

Centotheca

۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Chloris

Chloris

۲۲۲ ۱۴۲ مشاهدات
species_plural ۲
Chrysopogon

Chrysopogon

۵۰ ۳۱ مشاهدات
species_plural ۲
Coix

Coix

۲۷۱ ۱۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Cortaderia

Cortaderia

۲٬۹۶۵ ۲٬۴۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Cymbopogon

Cymbopogon

۷۵۸ ۶۷۹ مشاهدات
species_plural ۱
Cynodon

Cynodon

۱٬۸۱۳ ۱٬۴۰۳ مشاهدات
species_plural ۱
Cyperus

Cyperus

۲٬۳۷۳ ۱٬۸۵۶ مشاهدات
species_plural ۱۲
Dactylis

Dactylis

۷٬۳۳۴ ۵٬۸۳۸ مشاهدات
species_plural ۱
Dactyloctenium

Dactyloctenium

۲۷۶ ۱۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Dendrocalamus

Dendrocalamus

۱۵۵ ۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Digitaria

Digitaria

۱۴۲ ۹۳ مشاهدات
species_plural ۴
Echinochloa

Echinochloa

۱٬۸۱۴ ۱٬۱۶۶ مشاهدات
species_plural ۲
Eleusine

Eleusine

۶۰۰ ۴۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Holcus

Holcus

۴٬۲۵۳ ۳٬۲۷۴ مشاهدات
species_plural ۱
Hordeum

Hordeum

۷٬۶۷۳ ۷٬۲۷۷ مشاهدات
species_plural ۱
Hyparrhenia

Hyparrhenia

۱۹ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Melinis

Melinis

۳۸۳ ۲۸۴ مشاهدات
species_plural ۱
Oplismenus

Oplismenus

۲۰ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۲
Oryza

Oryza

۳۶۳ ۲۵۱ مشاهدات
species_plural ۱
Paspalum

Paspalum

۱٬۰۲۴ ۶۶۷ مشاهدات
species_plural ۸
Poa

Poa

۱٬۹۹۴ ۱٬۵۳۳ مشاهدات
species_plural ۱
Saccharum

Saccharum

۷۴۳ ۳۷۶ مشاهدات
species_plural ۱
Setaria

Setaria

۲٬۸۹۱ ۲٬۰۲۶ مشاهدات
species_plural ۴
Sorghum

Sorghum

۱٬۶۳۰ ۱٬۲۷۸ مشاهدات
species_plural ۲
Sporobolus

Sporobolus

۳۰۳ ۱۶۲ مشاهدات
species_plural ۳
Stenotaphrum

Stenotaphrum

۳۲۳ ۲۴۶ مشاهدات
species_plural ۱
Triticum

Triticum

۲۰٬۲۵۵ ۱۹٬۸۴۲ مشاهدات
species_plural ۱
Urochloa

Urochloa

۱۲۲ ۵۹ مشاهدات
species_plural ۳
Vulpia

Vulpia

۱۹۰ ۱۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Zea

Zea

۲۳٬۳۴۵ ۲۲٬۸۹۱ مشاهدات
species_plural ۱