پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 
Cucurbitaceae ۱٬۵۷۶ ۱٬۳۶۷ مشاهدات
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus

Coccinia grandis (L.) Voigt

 
Cucurbitaceae ۵۸۸ ۳۸۲ مشاهدات
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis

Cucumis anguria L.

 
Cucurbitaceae ۱۲۴ ۱۰۰ مشاهدات
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria

Cucumis melo L.

 
Cucurbitaceae ۱٬۸۴۹ ۱٬۵۰۸ مشاهدات
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo

Cucumis sativus L.

 
Cucurbitaceae ۲٬۹۲۵ ۲٬۴۹۹ مشاهدات
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus

Cucurbita pepo L. LC

کدو تخم پوست کاغذی
Cucurbitaceae ۴٬۱۹۱ ۳٬۳۳۴ مشاهدات
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo

Luffa acutangula (L.) Roxb.

 
Cucurbitaceae ۱۴۷ ۱۳۱ مشاهدات
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula

Luffa aegyptiaca Mill.

 
Cucurbitaceae ۴۰ ۲۱ مشاهدات
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca

Momordica charantia L.

 
Cucurbitaceae ۱٬۳۵۷ ۹۹۶ مشاهدات
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 
Cucurbitaceae ۶۴۳ ۵۰۴ مشاهدات
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule

Trichosanthes cucumerina L.

 
Cucurbitaceae ۱۳۳ ۱۰۴ مشاهدات
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina