پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 
Malvaceae ۱٬۰۲۸ ۸۷۱ مشاهدات
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae ۳۱ ۱۶ مشاهدات
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae ۶۴ ۴۳ مشاهدات
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۶۱ ۱۱۰ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۴۰۰ ۱٬۸۸۱ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۴۸۹ ۳۰۶ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Alcea rosea L.

 
Malvaceae ۱۲٬۱۲۲ ۱۰٬۰۵۵ مشاهدات
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

کاپوک
Malvaceae ۹۱۷ ۵۷۰ مشاهدات
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii
Dombeya x cayeuxii

Durio zibethinus L.

میوه های گرمسیری
Malvaceae ۱۵۲ ۹۱ مشاهدات
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae ۸۴ ۴۸ مشاهدات
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae ۳۹۰ ۲۸۳ مشاهدات
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia occidentalis L. LC

پوترو غربی
Malvaceae ۲۳۰ ۱۴۲ مشاهدات
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae ۲۰۶ ۱۳۳ مشاهدات
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae ۴۱۷ ۳۴۰ مشاهدات
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus mutabilis L.

ختمی الوان
Malvaceae ۹۴۹ ۶۹۸ مشاهدات
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis L.

ختمی چینی
Malvaceae ۱۷٬۷۴۹ ۱۵٬۲۲۸ مشاهدات
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus syriacus L.

ختمی سوریه‌ای درختی
Malvaceae ۱۸٬۳۵۲ ۱۴٬۹۱۶ مشاهدات
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae ۷۷۵ ۴۹۱ مشاهدات
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae ۳۰ ۱۴ مشاهدات
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Kleinhovia hospita L. LC

کلینهویا هسپیتا
Malvaceae ۱۴ ۷ مشاهدات
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae ۵۵ ۲۸ مشاهدات
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae ۱۳ ۵ مشاهدات
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malvaviscus arboreus Cav. LC

پنیرک درختی
Malvaceae ۱٬۲۱۱ ۹۰۹ مشاهدات
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus

Malvaviscus penduliflorus DC.

 
Malvaceae ۳۱ ۲۵ مشاهدات
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus

Melochia odorata L.f. LC

 
Malvaceae ۱۰ ۱۰ مشاهدات
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata
Melochia odorata

Melochia pyramidata L. LC

 
Malvaceae ۱۱۸ ۶۶ مشاهدات
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. LC

درخت بالسا
Malvaceae ۱۳۲ ۴۸ مشاهدات
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale

Pachira aquatica Aubl. LC

درخت پول
Malvaceae ۱٬۹۸۱ ۱٬۶۴۱ مشاهدات
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pavonia strictiflora Hook.

 
Malvaceae ۱۳ ۶ مشاهدات
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora

Sida acuta Burm.f.

 
Malvaceae ۴۴۴ ۳۰۰ مشاهدات
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta

Sida cordifolia L.

 
Malvaceae ۱۰۷ ۷۴ مشاهدات
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia

Sida fallax Walp.

 
Malvaceae ۳۸ ۲۹ مشاهدات
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax

Sida rhombifolia L.

 
Malvaceae ۵۴۶ ۳۴۶ مشاهدات
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia

Sida spinosa L.

 
Malvaceae ۱۴۳ ۱۱۲ مشاهدات
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Loading...