پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

درخت نان
Moraceae ۳۵۸ ۲۳۷ مشاهدات
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

جک‌فروت
Moraceae ۱٬۰۸۴ ۷۲۳ مشاهدات
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

مارانگ
Moraceae ۱۳ ۹ مشاهدات
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. LC

توت کاغذی
Moraceae ۲٬۵۱۸ ۱٬۸۳۲ مشاهدات
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera

Ficus aspera G.Forst.

 
Moraceae ۵۹ ۳۹ مشاهدات
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera
Ficus aspera

Ficus benghalensis L.

انجیر بنگالی
Moraceae ۷۵۴ ۵۶۴ مشاهدات
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis

Ficus benjamina L. LC

فیکوس بنجامین
Moraceae ۵٬۸۳۲ ۴٬۸۰۷ مشاهدات
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus carica L. LC

انجیر
Moraceae ۱۰٬۹۲۸ ۹٬۱۵۰ مشاهدات
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. LC

 
Moraceae ۴٬۶۳۸ ۴٬۰۳۴ مشاهدات
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica

Ficus lutea Vahl LC

 
Moraceae ۱۲۰ ۶۷ مشاهدات
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Ficus lyrata Warb. LC

فیکوس لیراتا
Moraceae ۲٬۱۷۱ ۱٬۸۸۵ مشاهدات
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata

Ficus microcarpa L.f. LC

 
Moraceae ۲٬۷۸۶ ۲٬۱۷۷ مشاهدات
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa

Ficus pumila L.

انجیر چسب
Moraceae ۱٬۷۱۸ ۱٬۴۳۷ مشاهدات
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila

Ficus religiosa L. LC

 
Moraceae ۶۸۸ ۵۰۵ مشاهدات
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. LC

 
Moraceae ۳۵۹ ۲۲۶ مشاهدات
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa
Ficus rubiginosa

Ficus tinctoria G.Forst. LC

 
Moraceae ۳۴ ۲۰ مشاهدات
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria
Ficus tinctoria

Morus australis Poir.

توت چینی
Moraceae ۴ ۳ مشاهدات
Morus australis
Morus australis
Morus australis
Morus australis

Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau

استربلوس برونونیانوس
Moraceae ۹ ۹ مشاهدات
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana