پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Anacardium occidentale L. LC

بادام هندی
Anacardiaceae ۷۶۰ ۴۷۰ مشاهدات
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale