پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

درخت نان
Moraceae ۳۵۶ ۲۳۵ مشاهدات
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

جک‌فروت
Moraceae ۱٬۰۷۹ ۷۱۸ مشاهدات
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

مارانگ
Moraceae ۱۳ ۹ مشاهدات
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus