پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma

Cordia lutea Lam. LC

 
Boraginaceae ۱۱ ۷ مشاهدات
Cordia lutea
Cordia lutea
Cordia lutea
Cordia lutea

Cordia sebestena L. LC

 
Boraginaceae ۶۷۶ ۴۱۲ مشاهدات
Cordia sebestena
Cordia sebestena
Cordia sebestena
Cordia sebestena

Cordia subcordata Lam. LC

 
Boraginaceae ۱۴۹ ۱۰۴ مشاهدات
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata