پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Paspalum dilatatum Poir.

 
Poaceae ۸۵۵ ۵۸۸ مشاهدات
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum

Paspalum notatum Flüggé

 
Poaceae ۱۴ ۷ مشاهدات
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum

Paspalum paniculatum L. LC

 
Poaceae ۴۲ ۱۸ مشاهدات
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum

Paspalum scrobiculatum L. LC

 
Poaceae ۲۰ ۱۴ مشاهدات
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum

Paspalum vaginatum Sw. LC

 
Poaceae ۲۶ ۱۸ مشاهدات
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum

Paspalum virgatum L.

 
Poaceae ۲۹ ۱۱ مشاهدات
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum