پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau

استربلوس برونونیانوس
Moraceae ۹ ۹ مشاهدات
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana