گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Achyranthes

Achyranthes

۶۶۰ ۴۳۵ مشاهدات
species_plural ۲
Aerva

Aerva

۶۸ ۴۵ مشاهدات
species_plural ۲
Alternanthera

Alternanthera

۲٬۳۴۷ ۱٬۹۱۱ مشاهدات
species_plural ۵
Amaranthus

Amaranthus

۷٬۵۶۸ ۶٬۳۷۷ مشاهدات
species_plural ۷
Beta

Beta

۶٬۷۲۲ ۵٬۶۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Chenopodium

Chenopodium

۱۵۳ ۱۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Cyathula

Cyathula

۵۳ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Deeringia

Deeringia

۳ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Spinacia

Spinacia

۹۰۹ ۸۰۷ مشاهدات
species_plural ۱
Suaeda

Suaeda

۶۵۱ ۴۵۲ مشاهدات
species_plural ۱