گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Achyranthes

Achyranthes

۸۲۲ ۵۴۸ مشاهدات
species_plural ۲
Aerva

Aerva

۹ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alternanthera

Alternanthera

۳٬۰۸۵ ۲٬۴۶۹ مشاهدات
species_plural ۵
Amaranthus

Amaranthus

۱۰٬۰۰۵ ۸٬۴۱۲ مشاهدات
species_plural ۷
Beta

Beta

۸٬۴۳۳ ۷٬۰۳۸ مشاهدات
species_plural ۱
Chenopodium

Chenopodium

۱۶۷ ۱۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Cyathula

Cyathula

۷۲ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Deeringia

Deeringia

۳ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Spinacia

Spinacia

۱٬۴۸۲ ۱٬۳۴۸ مشاهدات
species_plural ۱
Suaeda

Suaeda

۸۲۴ ۵۹۰ مشاهدات
species_plural ۱