گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Aristolochia

Aristolochia

۶ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها