گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

بامیه
۱٬۳۸۶ ۱٬۱۶۵ مشاهدات
Malvaceae
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abrus precatorius L.

 
۴۱۴ ۳۱۵ مشاهدات
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
۱۰۰ ۵۸ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
۲۲۸ ۱۵۰ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
۳٬۰۴۱ ۲٬۳۹۷ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia confusa Merr.LC
حداقل نگرانی

آکاکیا کنفوسا
۳۵ ۲۱ مشاهدات
Fabaceae
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
۱٬۰۰۹ ۶۸۸ مشاهدات
Fabaceae
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mangium Willd.LC
حداقل نگرانی

آکاکیا منگیوم
۲۷۶ ۱۷۶ مشاهدات
Fabaceae
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
۱٬۰۹۱ ۶۶۱ مشاهدات
Fabaceae
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
۴۱ ۲۰ مشاهدات
Fabaceae
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia pycnantha Benth.LC
حداقل نگرانی

اقاقیای طلایی
۳۸۹ ۲۹۶ مشاهدات
Fabaceae
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acalypha australis L.

آکالیفا استرالیایی
۴۸ ۲۶ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha hispida Burm.f.

 
۱٬۲۲۰ ۹۲۳ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

آکالیفا هندی
۳۰۲ ۲۴۲ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
۲٬۳۶۵ ۱٬۸۳۰ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Achillea millefolium L.LC
حداقل نگرانی

بومادران
۲۵٬۷۹۲ ۲۱٬۴۴۵ مشاهدات
Asteraceae
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
۹۴۸ ۶۲۴ مشاهدات
Amaranthaceae
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acorus calamus L.LC
حداقل نگرانی

اگیر ترکی
۷۱۸ ۵۴۸ مشاهدات
Acoraceae
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Adansonia digitata L.

آدانسونیا دیجیتاتا
۶۶۸ ۴۳۹ مشاهدات
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Aeschynanthus radicans Jack

 
۱٬۱۸۳ ۹۸۵ مشاهدات
Gesneriaceae
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynomene americana L.

 
۱۵۸ ۹۰ مشاهدات
Fabaceae
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Loading...