گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Acorus calamus L. LC

اگیر ترکی
Acoraceae ۵۸۸ ۴۴۸ مشاهدات
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus