گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Sambucus javanica Blume LC

سمبوکاس جاوانیکا
Adoxaceae ۱۰ ۵ مشاهدات
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica