گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Sesuvium portulacastrum (L.) L.LC
حداقل نگرانی

سسویوم پرتالاکستروم
۸۶۶ ۶۷۲ مشاهدات
Aizoaceae
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Trianthema portulacastrum L.

خرفه‌سا
۲۷۳ ۲۱۸ مشاهدات
Aizoaceae
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum