گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Trianthema portulacastrum L.

خرفه‌سا
Aizoaceae ۲۰۱ ۱۶۶ مشاهدات
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum