گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Achyranthes aspera L.

 
۸۸۹ ۵۹۱ مشاهدات
Amaranthaceae
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
۲٬۰۴۴ ۱٬۷۲۰ مشاهدات
Amaranthaceae
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
۲۵۳ ۱۸۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
۱۴۷ ۹۲ مشاهدات
Amaranthaceae
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus blitum L.

 
۲٬۲۱۱ ۱٬۸۴۲ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
۳٬۵۵۸ ۳٬۰۲۴ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

تاج خروس
۱٬۰۵۹ ۸۸۶ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus hypochondriacus L.

 
۱٬۲۱۰ ۱٬۰۱۳ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

 
۱٬۲۸۷ ۱٬۰۲۹ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

تاج خروس سه‌رنگ
۹۷۶ ۸۹۱ مشاهدات
Amaranthaceae
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Beta vulgaris L.

 
۸٬۸۰۵ ۷٬۲۹۹ مشاهدات
Amaranthaceae
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium ambrosioides L.

 
۱۷۲ ۱۳۰ مشاهدات
Amaranthaceae
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides

Spinacia oleracea L.

 
۱٬۵۶۸ ۱٬۴۱۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea

Suaeda maritima (L.) Dumort.

سیاه‌شور دریایی
۸۴۶ ۶۱۰ مشاهدات
Amaranthaceae
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima