گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۵۴ ۴۳۳ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Aerva lanata (L.) Juss.

 
Amaranthaceae ۶۴ ۴۳ مشاهدات
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae ۱٬۴۷۶ ۱٬۲۶۸ مشاهدات
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
Amaranthaceae ۲۱۱ ۱۶۴ مشاهدات
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae ۱۲۶ ۷۶ مشاهدات
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae ۱٬۵۹۴ ۱٬۳۲۲ مشاهدات
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
Amaranthaceae ۲٬۸۲۶ ۲٬۳۹۰ مشاهدات
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae ۷۰۳ ۵۸۱ مشاهدات
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus hypochondriacus L.

 
Amaranthaceae ۷۷۳ ۶۴۶ مشاهدات
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

 
Amaranthaceae ۹۵۸ ۷۸۴ مشاهدات
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

تاج خروس سه‌رنگ
Amaranthaceae ۶۸۶ ۶۳۱ مشاهدات
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Beta vulgaris L.

 
Amaranthaceae ۶٬۷۵۸ ۵٬۶۴۲ مشاهدات
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium ambrosioides L.

 
Amaranthaceae ۱۵۴ ۱۱۸ مشاهدات
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides

Spinacia oleracea L.

 
Amaranthaceae ۹۲۴ ۸۱۹ مشاهدات
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea

Suaeda maritima (L.) Dumort.

سیاه‌شور دریایی
Amaranthaceae ۶۵۵ ۴۵۶ مشاهدات
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima