گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae ۴٬۶۸۷ ۴٬۰۸۰ مشاهدات
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cepa L.

 
Amaryllidaceae ۲٬۱۳۰ ۱٬۸۲۵ مشاهدات
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

تره‌فرنگی
Amaryllidaceae ۵۵۲ ۴۷۹ مشاهدات
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium sativum L.

سیر
Amaryllidaceae ۱٬۰۱۹ ۸۵۷ مشاهدات
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae ۳٬۹۸۳ ۳٬۳۵۲ مشاهدات
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae ۱٬۰۷۸ ۸۹۰ مشاهدات
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

سوسن عنکبوتی
Amaryllidaceae ۱٬۲۶۱ ۱٬۰۰۷ مشاهدات
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae ۳۹ ۲۴ مشاهدات
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

 
Amaryllidaceae ۱٬۳۹۳ ۱٬۱۶۵ مشاهدات
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis