گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Anacardium occidentale L.LC
حداقل نگرانی

بادام هندی
۱٬۰۴۴ ۶۷۸ مشاهدات
Anacardiaceae
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea macrophylla Griff.LC
حداقل نگرانی

انبه ماریان
۱۵ ۹ مشاهدات
Anacardiaceae
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla

Mangifera indica L.DD
کمبود داده

انبه
۵٬۳۱۴ ۳٬۹۶۸ مشاهدات
Anacardiaceae
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Rhus chinensis Mill.LC
حداقل نگرانی

راس چینی
۴۴ ۲۹ مشاهدات
Anacardiaceae
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus succedanea L.

 
۱۸ ۱۲ مشاهدات
Anacardiaceae
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea

Spondias cytherea Sonn.

آمبارلا
۵۰ ۱۵ مشاهدات
Anacardiaceae
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea

Spondias purpurea L.LC
حداقل نگرانی

اسپاندیاس پورپورآ
۴۸۰ ۳۳۶ مشاهدات
Anacardiaceae
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea