گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Annona cherimola Mill.LC
حداقل نگرانی

چری‌مویا
۱٬۱۱۵ ۹۱۷ مشاهدات
Annonaceae
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L.LC
حداقل نگرانی

سیب مرداب
۳۱۶ ۲۲۸ مشاهدات
Annonaceae
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad.LC
حداقل نگرانی

آنونا مونتانا
۲۵۰ ۲۰۷ مشاهدات
Annonaceae
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L.LC
حداقل نگرانی

 
۱٬۵۳۹ ۱٬۱۱۰ مشاهدات
Annonaceae
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Desmos chinensis Lour.

 
۱۰ ۵ مشاهدات
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

بیریبا
۵۶ ۴۰ مشاهدات
Annonaceae
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Uvaria purpurea Blume

 
۱۰ ۳ مشاهدات
Annonaceae
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea