گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Annona cherimola Mill. LC

چری‌مویا
Annonaceae ۷۲۹ ۵۹۲ مشاهدات
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

سیب مرداب
Annonaceae ۲۲۶ ۱۶۸ مشاهدات
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

آنونا مونتانا
Annonaceae ۱۹۰ ۱۵۸ مشاهدات
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

ساپادیل
Annonaceae ۹۸۲ ۷۰۶ مشاهدات
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona reticulata L. LC

آنونا رتیکولاتا
Annonaceae ۲۱۵ ۱۳۴ مشاهدات
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

 
Annonaceae ۸۵۱ ۶۷۴ مشاهدات
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa

Desmos chinensis Lour.

 
Annonaceae ۹ ۴ مشاهدات
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal LC

جوز کالاباش
Annonaceae ۵ ۵ مشاهدات
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae ۱۱ ۴ مشاهدات
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea