گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Agave sisalana Perrine

سیسال
۱٬۱۵۵ ۹۱۲ مشاهدات
Asparagaceae
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Asparagus officinalis L.LC
حداقل نگرانی

مارچوبه
۳٬۱۳۱ ۲٬۳۱۸ مشاهدات
Asparagaceae
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

 
۵۴ ۳۴ مشاهدات
Asparagaceae
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
۷۹۹ ۶۲۷ مشاهدات
Asparagaceae
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida