گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) BlancoENدر معرض خطر

دوبال‌میوه گل‌درشت
۱ ۱ مشاهده
Dipterocarpaceae
Dipterocarpus grandiflorus