گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco EN

دوبال‌میوه گل‌درشت
Dipterocarpaceae ۱ ۱ مشاهده
Dipterocarpus grandiflorus