گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Acalypha australis L.

آکالیفا استرالیایی
۴۸ ۲۶ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha hispida Burm.f.

 
۱٬۱۷۲ ۸۸۴ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

آکالیفا هندی
۲۹۳ ۲۳۴ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
۲٬۲۸۵ ۱٬۷۶۶ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Croton tiglium L.LC
حداقل نگرانی

ماهوبدانه
۱۱ ۵ مشاهدات
Euphorbiaceae
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium

Euphorbia hirta L.

 
۸۷۰ ۶۶۵ مشاهدات
Euphorbiaceae
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia prostrata Aiton

 
۱٬۴۶۲ ۱٬۰۸۱ مشاهدات
Euphorbiaceae
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia thymifolia L.

 
۵۴ ۲۴ مشاهدات
Euphorbiaceae
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia

Euphorbia tirucalli L.LC
حداقل نگرانی

یوفوربیا تیروکالی
۲٬۱۵۷ ۱٬۸۱۶ مشاهدات
Euphorbiaceae
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Jatropha curcas L.LC
حداقل نگرانی

جاتروفا کارکس
۵۹۵ ۳۹۵ مشاهدات
Euphorbiaceae
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas

Manihot esculenta Crantz

مانیوک
۱٬۱۱۳ ۸۷۸ مشاهدات
Euphorbiaceae
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Loading...