گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۱۳ ۲۳۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia confusa Merr. LC

آکاکیا کنفوسا
Fabaceae ۲۵ ۱۴ مشاهدات
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

واچلیا فارنسیانا
Fabaceae ۸۷۵ ۵۹۵ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

آکاکیا لانگیفلیا
Fabaceae ۶۹۵ ۵۲۷ مشاهدات
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

آکاکیا منگیوم
Fabaceae ۱۵۷ ۱۰۳ مشاهدات
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
Fabaceae ۷۸۲ ۴۴۴ مشاهدات
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae ۳۲ ۱۷ مشاهدات
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae ۱۶۹ ۹۵ مشاهدات
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pycnantha Benth. LC

اقاقیای طلایی
Fabaceae ۲۵۵ ۱۸۵ مشاهدات
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae ۱۹۹ ۱۲۴ مشاهدات
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae ۱۲۰ ۶۷ مشاهدات
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae ۱۹ ۱۲ مشاهدات
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

درخت گل ابریشم
Fabaceae ۸۶۲ ۵۱۲ مشاهدات
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
Fabaceae ۱۵۹ ۱۰۹ مشاهدات
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Arachis glabrata Benth.

 
Fabaceae ۷ ۷ مشاهدات
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

بادام زمینی
Fabaceae ۶۸۰ ۵۳۹ مشاهدات
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
Fabaceae ۱۳۴ ۱۰۰ مشاهدات
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae ۳۱ ۱۸ مشاهدات
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Bauhinia acuminata L. LC

 
Fabaceae ۱۱۱ ۷۷ مشاهدات
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia bidentata Jack

 
Fabaceae ۱۴ ۶ مشاهدات
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia purpurea L. LC

 
Fabaceae ۱٬۳۱۷ ۹۸۸ مشاهدات
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
Fabaceae ۲ ۲ مشاهدات
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L. LC

 
Fabaceae ۱۶۴ ۹۱ مشاهدات
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

 
Fabaceae ۲٬۲۷۲ ۱٬۷۶۳ مشاهدات
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae ۲۴۱ ۱۷۰ مشاهدات
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae ۱۰ ۹ مشاهدات
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae ۲٬۳۶۵ ۱٬۸۱۷ مشاهدات
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

درخت ساپان
Fabaceae ۱۴ ۶ مشاهدات
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

نخود کفتری
Fabaceae ۱۳۴ ۷۳ مشاهدات
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae ۹۴ ۴۷ مشاهدات
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae ۱۰۰ ۲۴ مشاهدات
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae ۳۱ ۲۳ مشاهدات
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Loading...