گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Abrus precatorius L.

 
۴۱۰ ۳۱۲ مشاهدات
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia confusa Merr.LC
حداقل نگرانی

آکاکیا کنفوسا
۳۵ ۲۱ مشاهدات
Fabaceae
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
۱٬۰۰۷ ۶۸۶ مشاهدات
Fabaceae
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mangium Willd.LC
حداقل نگرانی

آکاکیا منگیوم
۲۶۸ ۱۷۱ مشاهدات
Fabaceae
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
۱٬۰۷۰ ۶۴۵ مشاهدات
Fabaceae
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
۴۱ ۲۰ مشاهدات
Fabaceae
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia pycnantha Benth.LC
حداقل نگرانی

اقاقیای طلایی
۳۷۰ ۲۷۷ مشاهدات
Fabaceae
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Aeschynomene americana L.

 
۱۵۳ ۸۸ مشاهدات
Fabaceae
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Albizia splendens Miq.

 
۱ ۱ مشاهده
Fabaceae
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
۲۰۳ ۱۴۲ مشاهدات
Fabaceae
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Arachis glabrata Benth.

 
۱۱ ۱۰ مشاهدات
Fabaceae
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

بادام زمینی
۸۸۶ ۷۰۲ مشاهدات
Fabaceae
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
۲۱۵ ۱۶۴ مشاهدات
Fabaceae
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Bauhinia bidentata Jack

 
۱۵ ۷ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia purpurea L.LC
حداقل نگرانی

 
۲٬۵۵۶ ۱٬۹۰۲ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
۲ ۲ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
۹ ۵ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
۱۶ ۱۲ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L.LC
حداقل نگرانی

 
۲٬۸۷۰ ۲٬۲۳۵ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
۲۵۸ ۱۸۵ مشاهدات
Fabaceae
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia crista L.

 
۱۰ ۹ مشاهدات
Fabaceae
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.LC
حداقل نگرانی

ابریشم مصری آتشین
۳٬۱۷۱ ۲٬۴۲۵ مشاهدات
Fabaceae
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

 
۱۸ ۸ مشاهدات
Fabaceae
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

نخود کفتری
۲۷۶ ۱۶۲ مشاهدات
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Calopogonium mucunoides Desv.

 
۱۲۵ ۴۳ مشاهدات
Fabaceae
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
۴۶ ۳۶ مشاهدات
Fabaceae
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Loading...