گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۵۸ ۲۶۸ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius