گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae ۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum