گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

بکرایی
Rutaceae ۱۰۶ ۷۶ مشاهدات
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos