گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Aglaonema commutatum Schott

آگلونما
Araceae ۵٬۳۲۱ ۴٬۹۴۴ مشاهدات
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
Araceae ۱۶ ۱۰ مشاهدات
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium