گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Alocasia longiloba Miq.

 
Araceae ۴۴۴ ۴۲۷ مشاهدات
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

بابا آدم
Araceae ۱٬۸۳۲ ۱٬۵۴۸ مشاهدات
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos