گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
Fabaceae ۱۷۶ ۱۲۱ مشاهدات
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis