گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae ۲٬۱۲۰ ۱٬۷۶۰ مشاهدات
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

بستان‌افروز
Amaranthaceae ۳٬۴۹۹ ۲٬۹۷۲ مشاهدات
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae ۹۹۲ ۸۲۵ مشاهدات
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus hypochondriacus L.

 
Amaranthaceae ۱٬۱۸۷ ۹۸۹ مشاهدات
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

 
Amaranthaceae ۱٬۲۳۸ ۹۸۶ مشاهدات
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

تاج خروس سه‌رنگ
Amaranthaceae ۹۰۴ ۸۲۳ مشاهدات
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor