گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Anacardium occidentale L.LC
حداقل نگرانی

بادام هندی
۱٬۰۱۰ ۶۵۳ مشاهدات
Anacardiaceae
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale