گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Annona cherimola Mill. LC

چری‌مویا
Annonaceae ۷۲۷ ۵۹۱ مشاهدات
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

سیب مرداب
Annonaceae ۲۲۶ ۱۶۸ مشاهدات
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

آنونا مونتانا
Annonaceae ۱۹۰ ۱۵۸ مشاهدات
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

ساپادیل
Annonaceae ۹۷۸ ۷۰۴ مشاهدات
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona reticulata L. LC

آنونا رتیکولاتا
Annonaceae ۲۱۵ ۱۳۴ مشاهدات
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

 
Annonaceae ۸۴۹ ۶۷۲ مشاهدات
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa