گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Asparagus officinalis L. LC

 
Asparagaceae ۲٬۳۴۱ ۱٬۷۳۰ مشاهدات
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

 
Asparagaceae ۳۰ ۱۸ مشاهدات
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus