گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Desmos chinensis Lour.

 
۱۰ ۵ مشاهدات
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis