گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Desmos chinensis Lour.

 
Annonaceae ۹ ۴ مشاهدات
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis