گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae ۳۶ ۳۰ مشاهدات
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides