گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
۴۶ ۳۵ مشاهدات
Fabaceae
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Entada rheedii Spreng.

 
۴ ۲ مشاهدات
Fabaceae
Entada rheedii
Entada rheedii
Entada rheedii
Entada rheedii