گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal LC

جوز کالاباش
Annonaceae ۵ ۵ مشاهدات
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica