گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Oroxylum indicum (L.) Kurz

 
Bignoniaceae ۵۲ ۳۳ مشاهدات
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum