گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae ۱۰ ۳ مشاهدات
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea