فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco EN

دوبال‌میوه گل‌درشت
Dipterocarpaceae ۱ ۱ مشاهده
Dipterocarpus grandiflorus