فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Abrus precatorius L.

 
Leguminosae ۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius