فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae ۴٬۸۷۶ ۴٬۵۵۰ مشاهدات
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema costatum N.E.Br.

 
Araceae ۲۱۰ ۲۰۴ مشاهدات
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium

Aglaonema modestum Schott ex Engl.

 
Araceae ۲۰۹ ۱۸۵ مشاهدات
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum

Aglaonema nitidum (Jack) Kunth

 
Araceae ۲۶ ۲۳ مشاهدات
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum

Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth

 
Araceae ۱۶ ۱۴ مشاهدات
Aglaonema pictum
Aglaonema pictum
Aglaonema pictum
Aglaonema pictum

Aglaonema rotundum N.E.Br.

 
Araceae ۲۰ ۱۹ مشاهدات
Aglaonema rotundum
Aglaonema rotundum
Aglaonema rotundum
Aglaonema rotundum