فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae ۷ ۷ مشاهدات
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis canina L. LC

علف بوریای مخملی
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae ۱٬۱۰۳ ۸۵۷ مشاهدات
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae ۶۷ ۲۱ مشاهدات
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis exarata Trin.

 
Poaceae ۱۱ ۶ مشاهدات
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata

Agrostis foliata Hook.f.

 
Poaceae ۴۵ ۱۹ مشاهدات
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata

Agrostis gigantea Roth

علف بوریای غول‌آسا
Poaceae ۱۱۷ ۷۵ مشاهدات
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis hallii Vasey

 
Poaceae ۱ ۱ مشاهده
Agrostis hallii

Agrostis humilis Vasey

 
Poaceae ۱ ۱ مشاهده
Agrostis humilis

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae ۱۰ ۹ مشاهدات
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis microphylla
Agrostis microphylla

Agrostis pallens Trin.

 
Poaceae ۴ ۴ مشاهدات
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae ۳۹ ۲۷ مشاهدات
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis scabra Willd.

 
Poaceae ۱ ۱ مشاهده
Agrostis scabra

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae ۳۲۴ ۲۰۶ مشاهدات
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae ۵ ۲ مشاهدات
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae ۱۳ ۱۰ مشاهدات
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis virescens
Agrostis virescens