فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Asarum canadense L.

 
Aristolochiaceae ۴۹۸ ۴۷۳ مشاهدات
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense

Asarum caudatum Lindl.

 
Aristolochiaceae ۱۵۲ ۱۴۲ مشاهدات
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum

Asarum europaeum L.

زنجبیل وحشی اروپایی
Aristolochiaceae ۱٬۰۰۹ ۸۶۹ مشاهدات
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum