فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Camptotheca acuminata Decne.

 
Cornaceae ۳۱ ۲۰ مشاهدات
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata