فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae ۴۹ ۲۲ مشاهدات
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia cretica L.

فاگونیا کرتیکا
Zygophyllaceae ۵۰۳ ۳۳۹ مشاهدات
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia indica Burm.f.

 
Zygophyllaceae ۶۲ ۲۳ مشاهدات
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica

Fagonia laevis Standl.

 
Zygophyllaceae ۴۳ ۴۱ مشاهدات
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae ۲۹ ۱۳ مشاهدات
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha