فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Griselinia littoralis (Raoul) Raoul

برگ‌پهن نیوزیلندی
Cornaceae ۲۵۱ ۱۹۹ مشاهدات
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis