فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Ilex affinis Gardner LC

 
Aquifoliaceae ۴۳ ۱۱ مشاهدات
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis

Ilex aquifolium L. LC

خاس کریسمس
Aquifoliaceae ۱۲٬۰۷۹ ۹٬۷۰۶ مشاهدات
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Ilex cassine L. LC

 
Aquifoliaceae ۶۷ ۴۸ مشاهدات
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex colchica
Ilex colchica
Ilex colchica
Ilex colchica

Ilex crenata Thunb.

ایلکس کرناتا
Aquifoliaceae ۲۹۹ ۲۲۶ مشاهدات
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex decidua Walter LC

 
Aquifoliaceae ۲۸۵ ۲۳۲ مشاهدات
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua

Ilex dipyrena Wall. LC

 
Aquifoliaceae ۴۰ ۳۰ مشاهدات
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra

Ilex jenmanii Loes. LC

 
Aquifoliaceae ۱۴ ۱۴ مشاهدات
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola

Ilex opaca Aiton LC

 
Aquifoliaceae ۱٬۰۰۱ ۸۴۲ مشاهدات
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca

Ilex perado Aiton LC

 
Aquifoliaceae ۲۳ ۱۱ مشاهدات
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado

Ilex pernyi Franch. LC

 
Aquifoliaceae ۲۰ ۱۲ مشاهدات
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi

Ilex rotunda Thunb. LC

خاس کوروگانه
Aquifoliaceae ۳۶ ۲۶ مشاهدات
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda

Ilex theezans Mart.

 
Aquifoliaceae ۹ ۳ مشاهدات
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans

Ilex verticillata (L.) A. Gray LC

توسکای فلس‌دار
Aquifoliaceae ۹۲۷ ۷۴۸ مشاهدات
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata

Ilex vomitoria Aiton LC

 
Aquifoliaceae ۵۶۴ ۴۶۴ مشاهدات
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria