فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Medinilla magnifica Lindl.

خوشه اویز
Melastomataceae ۸۷۱ ۷۰۳ مشاهدات
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica