فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Melastoma malabathricum L.

ملاستوما مالاباتریکام
Melastomataceae ۵۳۲ ۳۸۱ مشاهدات
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum